OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Vitalii Boldovskyi se sídlem Frýdlantská 1312/19, 182 00, Praha 8 - Kobylisy, Identifikační číslo osoby: 19355432, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

II.

Vymezení pojmů

1.  Pracovní dny - pracovní dny od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků.

2. Dodávka - znamená skutečný úkon dodání zboží Zákazníkovi, a to prostřednictvím Dodavatele, Zboží uvedené v objednávce.

3. Heslo - znamená řetězec písmen, číslic nebo jiných znaků vybraných zákazníkem během registrace na internetovém obchodě, který slouží k zabezpečení přístupu k zákaznickému účtu v internetovém obchodě.

4. Zákazník - subjekt, pro který mohou být služby poskytovány elektronicky nebo s nímž může být uzavřena Smlouva o prodeji v souladu s Obchodními podmínkami a zákonem.

5. Spotřebitel - fyzická osoba, která uskutečňuje právní úkon s podnikatelem, který přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností.

6. Zákaznický účet - znamená individuální panel pro každého Zákazníka, který je v jeho zastoupení zahájen Prodávajícím poté, co Zákazník dokončil Registraci a uzavřel smlouvu o poskytnutí služby Údržba zákaznického účtu.

7. Registrace - znamená skutečnou činnost prováděnou způsobem uvedeným v Pravidlech, která je požadována pro Zákazníka, aby používal všechny funkce internetového obchodu.

8. Webové stránky obchodu - znamenají webové stránky, na kterých Prodávající provozuje internetový obchod provozovaný v doméně henna-shop.com

9. Zboží - znamená produkt předložený Prodávajícím prostřednictvím internetových stránek internetového obchodu, který může být předmětem kupní smlouvy.

10. Kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená na dálku, za podmínek uvedených v Pravidlech, mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

 

III.

Zákaznický účet

1. Na základě registrace Kupujícího provedené v internetovém obchodě henna-shop.com může Kupující přistupovat do svého Zákaznického účtu. Ze svého Zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. K registraci by měl Zákazník vyplnit registrační formulář poskytnutý Prodávajícím na internetových stránkách obchodu a zaslat vyplněný registrační formulář elektronicky Prodávajícímu výběrem příslušné funkce uvedené v registračním formuláři.

3. Při registraci do Zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

4. Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití Zákaznického účtu třetími osobami.

5. Nátlakem na tlačítko registrace Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s zpracováním svých osobních údajů. V tomto kontextu Prodávající jednoznačně informuje o účelu shromažďování osobních údajů Zákazníka a o Prodávajícím nebo předpokládaných příjemcích těchto údajů.

6. Souhlas Zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely neznamená možnost uzavřít s Prodávajícím smlouvu o poskytnutí služby Zákaznického účtu elektronickými prostředky. Souhlas může být kdykoliv odvolán předložením příslušného prohlášení Zákazníka Prodávajícímu. Výpis může být zaslán například na adresu Prodávajícího prostřednictvím e-mailu.

7. Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdrží Zákazník neprodleně e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři Potvrzení registrace Prodávajícím. V této době je uzavřena smlouva o poskytování služby Zákaznického účtu elektronickými prostředky a Zákazník získává přístup k Zákaznickému účtu a ke změnám provedeným při Registraci údajů.

 

IV.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.Informace obsažené na internetových stránkách internetového obchodu nepředstavují nabídku Prodávajícího ve smyslu občanského zákoníku, nýbrž pouze pozvání zákazníků k podání nabídek k uzavření kupní smlouvy.

2. Zákazník (fyzická osoba) může zadávat objednávky v internetovém obchodě prostřednictvím internetových stránek internetového obchodu nebo e-mailem 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. 

3. Zákazník může zadávat objednávky v internetovém obchodě prostřednictvím emailu.

4. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

·    prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registrace v internetovém obchodě,

·   vyplněním objednávkového formuláře bez registrace

·    emailem.

5. Zákazník zadávající objednávku prostřednictvím webových stránek internetového obchodu dokončí objednávku výběrem zboží, o které má zájem. Přidání Zboží k objednávce se provádí výběrem příkazu KOUPIT v rámci daného Produktu prezentovaného na Webových stránkách obchodu. Po vyplnění celé objednávky a uvedení způsobu doručení a způsobu platby v KOŠÍKU objednatel odešle objednávku odesláním objednávkového formuláře Prodávajícímu výběrem tlačítka "Objednávka a platba" na internetových stránkách obchodu. Pokaždé před odesláním objednávky Prodávajícímu je Zákazník informován o celkové ceně vybraného Produktu a Dodávky, jakož i o veškerých dodatečných nákladech, které je povinen vynaložit v souvislosti se Smlouvou o prodeji. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí.

6. Zákazník, který zadá objednávku prostřednictvím e-mailu, zašle na e-mailovou adresu, kterou Prodávající uvedl na internetových stránkách obchodu. Ve zprávě odeslané Prodávajícímu Zákazník poskytne zejména: název Produktu, barvu a jeho množství, od Zboží prezentovaného na Webové stránce obchodu a jeho kontaktní údaje.

7. Po obdržení e-mailem od Zákazníka zprávu uvedenou v čl. 4 prodávající zašle Zákazníkovi e-mailem zprávu o vrácení zboží, uvede své registrační údaje, cenu vybraného Zboží a možné způsoby platby, jakož i způsob dodání spolu s jeho cenou, jakož i informace o všech dalších platbách, které by Zákazníkovi vznikly z kupní smlouvy. Zpráva také obsahuje informace pro Zákazníka, že uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím e-mailu znamená povinnost zaplatit za objednané Zboží. Na základě informací poskytnutých Prodávajícím může Zákazník zadat objednávku zasláním e-mailu prodávajícímu s uvedením zvoleného způsobu platby a způsobu doručení.

8. Objednávka je podáním nabídky Prodávajícímu Zákazníkem k uzavření Smlouvy o prodeji Zboží, které je předmětem objednávky.

9. Po odeslání objednávky Prodávající zašle potvrzení o jeho předložení na e-mailovou adresu, kterou uvedl Zákazník.

10. Poté, po potvrzení umístění objednávky, odešle Prodávající informaci o přijetí objednávky na adresu uvedenou Zákazníkem. Informace o přijetí objednávky na provedení je prohlášení prodávajícího o přijetí nabídky uvedené v čl. 4 a při převzetí Zákazníkem je uzavřena kupní smlouva. 

11. Po uzavření kupní smlouvy Prodávající potvrzuje obchodní podmínky a zasílá je Zákazníkovi na trvanlivém nosiči na e-mailovou adresu nebo písemně na adresu uvedenou Zákazníkem během registrace nebo objednání.

POZOR! S politováním vám oznamujeme, že z technických důvodů nemůžeme vyřídit objednávky od právnických osob.

V.

Platební podmínky

1. Ceny na internetových stránkách obchodu umístěné na dané Zboží jsou hrubé ceny a neobsahují informace o nákladech na Dodání a žádné další náklady, které bude Zákazník povinen vynaložit v souvislosti se Smlouvou o prodeji, o které bude Zákazník informován při výběru způsobu Dodání a zadávání objednávky.

2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:

·         bezhotovostně  platební kartou předem (online přes internet) (v tomto případě bude realizace objednávky zahájena odesláním potvrzení objednávky Objednateli Prodávajícím a po obdržení informací o systému eService o úspěšném dokončení platby);

·        dobírkou v hotovosti při předání zboží (v tomto případě bude objednávka zpracována poté, co Prodávající zašle potvrzení objednávky).

 3. Odběratel by měl provést platbu za objednávku ve výši vyplývající z uzavřené kupní smlouvy do 3 pracovních dnů, pokud si zvolí formu platby předem.

4. Pokud Zákazník neuskuteční platbu ve lhůtě uvedené v čl. 5. Prodávající stanoví Zákazníkovi dodatečnou lhůtu k provedení platby a informuje o tom Zákazníka na trvanlivém médiu. Informace o dodatečné lhůtě splatnosti zahrnují také informaci, že po uplynutí této lhůty Prodávající odstoupí od kupní smlouvy. V případě neúčinného uplynutí druhé lhůty pro provedení platby Prodávající zašle Zákazníkovi Trvalý záznam prohlášení o odstoupení od smlouvy.

5. V případě, že Prodávající obdrží zprávu od platební brány o chybě platby, Prodávající má právo odstoupit od smlouvy a informuje o tom Zákazníka.

 

VI.

Dodání zboží 

1. Prodávající realizuje Dodávku na území České republiky.

2. Prodávající je povinen dodat zboží, které je předmětem kupní smlouvy bez vad.

3. Objednané Zboží je doručováno na Zákazníkem uvedenou adresu, v objednávkovém formuláři.

4. Doručení zajišťují:

·        společnost Zásilkovna (Pickpoint) – balík si můžete vyzvednout na pobočce Zásilkovny nebo Z-boxu, nebo Alzaboxu.

·        společnost Zásilkovna (Kurýr) – balík bude doručen přímo do Vašich rukou na zvolenou adresu,

·        Kurýr v Praze – balík bude doručen přímo do Vašich rukou na zvolenou adresu v Praze.

5. Doručování je zajištěno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.

6. Zákazník je povinen dodaný balík zkontrolovat včas a způsobem přijatým pro balíky daného typu. V případě ztráty nebo poškození zásilky má Zákazník právo žádat od zaměstnance Dodavatele vypracování řádného protokolu.

7. Prodávající na žádost Zákazníka přiloží k zásilce nebo k dodanému zboží fakturu

8. V rámci smlouvy se Zákazníkem může Prodávající zaslat pozvání na e-mailovou adresu Zákazníka, aby provedl poprodejní průzkum. Průzkum se používá k přezkoumání stanoviska transakci. Zákazník může dotazník vyplnit dobrovolně.

 

VII.

Záruka

1.Na zboží prodané Prodávajícím se může vztahovat záruka poskytnutá výrobcem zboží nebo distributorem.

2. V případě Zboží, na které se vztahuje záruka, jsou informace o existenci a obsahu záruky vždy uvedeny na internetových stránkách obchodu.

3. Prodávající poskytuje Dodání Zboží bez fyzických a právních vad. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, pokud má Zboží fyzickou nebo právní vadu (záruka).

4. Pokud má Zboží vadu, může Zákazník:    

·        předložit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, pokud prodejce neprodleně a bez zbytečných obtíží nevymění vadný výrobek na výrobek bez vad nebo neodstraní vadu. Toto omezení se nevztahuje na případy, kdy Prodávající již nahradil nebo opravil Zboží nebo nesplnil povinnost nahradit Zboží výrobkem bez vad nebo odstranit vady. Namísto odstranění vady navržené Prodávajícím může Zákazník požadovat výměnu Zboží bez vad nebo nahrazení Zboží, ledaže by nebylo možné věci uvést do souladu způsobem zvoleným Zákazníkem nebo vyžadovat nadměrné náklady ve srovnání s metodou navrženou Prodávajícím. Při posuzování nadměrnosti nákladů se bere v úvahu hodnota Zboží bez vad, druh a význam vady a přihlíží se k potížím, které by jinak Zákazník vystavil.

·        požadovat výměnu vadného výrobku za výrobek bez vad nebo odstranění vady. Prodávající je povinen vadné Zboží vyměnit na Zboží bez vad nebo odstranit vadu v přiměřené lhůtě bez zbytečných obtíží Zákazníkovi.

Prodávající může odmítnout vyhovět požadavkům Zákazníka, pokud není možné uvést vadné zboží do souladu se smlouvou způsobem zvoleným Zákazníkem nebo pokud by to vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s jiným možným způsobem dosažení souladu s kupní smlouvou. Náklady na opravu nebo výměnu nese Prodávající.

5. Zákazník, který uplatní práva ze záruky, je povinen dodat vadný předmět na adresu Prodávajícího. V případě, že Zákazník je spotřebitelem, hradí náklady na dodání Prodávající.

6. Prodávající odpovídá na základě záruky, pokud je fyzická vada zjištěna před uplynutím dvou let od propuštění Zboží objednateli. Nárok na odstranění vady nebo nahrazení Zboží, které je bez vad, zaniká po uplynutí jednoho roku, avšak tento den nesmí být ukončen před uplynutím lhůty uvedené v první větě. V této lhůtě může zákazník odstoupit od kupní smlouvy nebo podat prohlášení o snížení ceny z důvodu vady zboží. Pokud Zákazník požadoval výměnu Zboží bez vad nebo odstranění vady, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy nebo podání prohlášení o snížení ceny začíná neúčinným uplynutím lhůty pro výměnu Zboží nebo odstraněním vady.

7. Veškeré stížnosti týkající se Zboží nebo realizace Kupní smlouvy může Zákazník nařídit písemně a zaslat na adresu Prodávajícího: hennashop2023@gmail.com. Prodávající do 14 dnů ode dne podání žádosti obsahující reklamaci odpoví na reklamaci Zboží nebo stížnosti související s realizací Kupní smlouvy oznámené Zákazníkem.

8. Zákazník může Prodávajícímu podat stížnost v souvislosti s využíváním bezplatných služeb poskytovaných prodávajícím elektronicky. Reklamaci lze podat v elektronické podobě a zaslat na adresu hennashop2023@gmail.com. Zákazník by měl ve stížnosti uvést popis problému. Prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů posoudí stížnosti a poskytne Zákazníkovi odpověď.

9. Prodávající ve vztahu k Podnikatelům vylučuje odpovědnost vyplývající ze záruky.

 

VIII.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Zákazník, který je Spotřebitelem a uzavřel kupní smlouvu, může od ní odstoupit bez udání důvodu.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 kalendárních dnů ode dne převzetí zboží Spotřebitelem.

3. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy napsáním prohlášení o odstoupení v libovolné formě a odesláním tohoto prohlášení na e-mailovou adresu Prodávajícího, která je uvedena na internetových stránkách obchodu. Pro splnění termínu postačí zaslat prohlášení před jeho uplynutím.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy, ona se považuje za neplatnou.

5. Pokud Spotřebitel předložil prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy dříve, než Prodávající přijal jeho nabídku, nabídka přestává být závazná.

6. Prodávající má 14 dnů ode dne doručení výpisu Spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy na jeho zpracovávání. Prodávající je oprávněn zadržet vrácení plateb, které obdržel od spotřebitele, až do obdržení zpětného zboží nebo doručení důkazu o zaslání zboží zpět spotřebiteli v závislosti na tom, která událost nastane jako první.

7. Spotřebitel je povinen zboží neprodleně vrátit Prodávajícímu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Pro splnění termínu postačí vrátit Zboží na adresu Prodávajícího před uplynutím lhůty.

8. V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník, který je Spotřebitelem, přímé náklady na vrácení zboží.

9. Prodávající je povinen vrátit platbu na bankovní účet, který Spotřebitel uvedl v korespondenci.

10. Právo odstoupit od kupní smlouvy není splatné Zákazníkovi, který je Spotřebitelem v souvislosti se smlouvami, v nichž je zboží dodáváno v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nemůže být vrácen ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen.

11. Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

IX.

Nesplacené služby

1.Prodávající poskytuje Klientům bezplatné elektronické služby 7 dní v týdnu, 24 hodin denně:

·        kontaktní formulář;

·        newsletter;

·        vedení zákaznického účtu;

2. Prodávající si vyhrazuje právo zvolit a změnit typ, formu, čas a způsob udělení přístupu k vybraným službám, které budou informovat Zákazníky způsobem odpovídajícím změně Pravidel.

3. Služba Kontaktního formuláře spočívá ve odeslání zprávy prodávajícímu prostřednictvím formuláře umístěného na internetových stránkách obchodu.

4. Odstoupení z bezplatného servisu Kontaktní formulář je kdykoliv možné a spočívá v zastavení zasílání dotazů prodávajícímu.

5. Službu Newsletter může využít každý Zákazník, který zadá svou e-mailovou adresu prostřednictvím registračního formuláře, který Prodávající poskytne na internetových stránkách obchodu. Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdrží Zákazník ihned e-mailem e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři, aktivační odkaz pro potvrzení odběru Newsletteru. Pokud je odkaz aktivován zákazníkem, uzavírá se smlouva o poskytování služby Newsletter elektronicky. Zákazník může dodatečně při registraci označit příslušné pole v registračním formuláři, aby si mohl předplatit službu Newsletter.

6. Služba Newsletter spočívá v zaslání elektronické zprávy obsahující informace o nových produktech nebo službách v nabídce prodávajícího na e-mailovou adresu. Newsletter zasílá prodávající všem klientům, kteří se podepsali.

7. Každý Newsletter adresovaný dotčeným Klientům obsahuje zejména: informace o odesílateli, vyplněné "předmětové" oblasti, uvádějící obsah zásilky a informace o možnosti a způsobu odstoupení od služby bezplatného newsletteru.

8. Zákazník se může kdykoliv odhlásit z odběru předplatného prostřednictvím odkazu uvedeného v každém e-mailu odeslaném v rámci služby Newsletter nebo deaktivací příslušného pole na Zákaznickém účtu.

9. Služba Klientského účtu je k dispozici po registraci za podmínek popsaných v Pravidlech a spočívá v tom, že Zákazníkovi bude v rámci Internetového obchodu poskytován vyhrazený panel, který Zákazníkovi umožní měnit údaje, které mu poskytl při registraci, a také sledovat stav objednávek a historie objednávek, které již byly dokončeny.

10. Zákazník, který se zaregistroval, může podat žádost o vymazání Zákaznického účtu Prodávajícího, pokud však Zákazník požádá Prodávajícího o odstranění účtu Zákazníka, může být vymazán do 14 dnů od podání žádosti.

11. Prodávající je oprávněn zablokovat přístup k Zákaznickému účtu a bezplatné služby, pokud Zákazník jedná na úkor Prodávajícího nebo jiných Zákazníků, porušení ustanovení zákona nebo ustanovení Řádu Zákazníkem a při blokování přístupu k Zákaznickému účtu a bezplatných služeb je odůvodněn bezpečnostními důvody. - zejména: Zákazník, který poruší bezpečnost webových stránek obchodu nebo jiné hackerské aktivity. Blokování přístupu k Zákaznickému účtu a bezplatné služby z výše uvedených důvodů trvá po dobu nezbytnou k vyřešení problému, který je základem pro blokování přístupu k Zákaznickému účtu a bezplatných služeb.

 

X.

Ochrana osobních údajů

1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.

2. Pravidla pro ochranu osobních údajů jsou uvedena v zásadách ochrany osobních údajů.

3. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

                                                                                  

XI.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy hennashop2023@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající odpovídá za neplnění nebo nesprávné plnění smlouvy, ale v případě smluv uzavřených s Klienty, kteří jsou Podnikateli, odpovídá Prodávající pouze v případě úmyslného poškození a v mezích skutečných ztrát Klienta, kterým je Podnikatel.

2. Obsah těchto Pravidel může být zaznamenán tiskem, uložením na médium nebo stažením kdykoliv z webových stránek Obchodu.

3. V případě sporu vyplývajícího z uzavření kupní smlouvy strany se snaží řešit věc mírově. Zákonem použitelným na řešení sporů vyplývajících z tohoto řádu je České právo.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel. Veškeré objednávky přijaté Prodávajícím k provedení přede dnem nabytí účinnosti nového předpisu se provádějí na základě prováděcích předpisů platných v den objednání Zákazníkem. Změna Pravidel vstoupí v platnost do 7 dnů ode dne zveřejnění na Webu obchodu. Prodávající je povinen informovat Zákazníka 7 dnů před nabytím účinnosti nového Předpisu o změnách Pravidel prostřednictvím e-mailu obsahujícího odkaz na znění novelizovaného Předpisu. Pokud Klient neakceptuje nový obsah Pravidel, je povinen tuto skutečnost prodávajícímu oznámit, což vede k zániku smlouvy.

Datum zveřejnění 28.08.2023